Information från HUR-kommittén(Handicap, utbildning, regler) 2018

Utskriftsversion för hemsidan

Nu har vår kommitté startat upp för säsongen med ett första möte den 16 januari. På mötet gick vi igenom årets handicaprevision, diskuterade kommande regelförändringar 2019. Vi diskuterade även årets aktiviteter som utbildning m.m.

Revisionen är klar och genomförd. Totalt fick 108 medlemmar höjt handicap och 32 medlemmar fick sin handicap sänkt. Samtliga höjningar genomfördes med automatik genom SGF:s försorg. Sänkningar har gjorts av oss i HUR. Är du intresserad av att veta hur det har gått till eller har synpunkter på ditt nya handicap är du välkommen att kontakta oss.

Revisionsproceduren

EGA (Euroean Golf Association) som är en sammanslutning för de flesta europeiska golfförbunden har beslutat att tillämpa en procedur med statistisk analys, där man använder sig av en automatisk beräkningsmetod. Underlaget är tiotusentals scorer från alla länder. (Anledningen är att man vill kunna få en rättvis och likvärdig värdering i alla länder och mellan spelare).  Analysen av scorerna visar att en spelare med lågt handicap betydligt oftare gör resultat i närheten av sitt handicap än en spelare med högre handicap.

Ju fler scorer som en spelare lämnar in inför en årlig handicaprevision, desto mer tillförlitlig blir proceduren. I fall där spelaren har lämnat in 4 scorer från föregående år men färre än åtta scorer kommer scorer från året dessförinnan att inkluderas i den aktuella revisionen. Metoden beräknar en spelares medelscore för perioden (medianscoren, mittvärdet) och jämför den med en ”målscore” som har räknats fram för en spelare med samma ETH som spelaren hade i slutet av perioden av den årliga handicaprevisionen. Om medianscoren ligger inom toleransgränsen för denna handicap, godkänns handicapen. Om den ligger utanför toleransgränsen (TG), görs en justering med hänsyn till omfattningen av avvikelsen. Om spelaren medelscore ligger inom 2,9 slag (upp/ner) från den europeiska medelscoren (EASS) görs ingen justering, om den ligger mellan 3,0 och 4,9 höjs/sänks hcp med 1 slag, över 5,0 med 2 slag.     Se EASS- Tabell längst ner.

Vill du kontrollera dina resultat

Gå in på www.golf.se och logga in dig på Min Golf, klicka på Mina sidor, du hamnar då på Min Hcp – rulla eller dra ner på sidan så kommer dina resultat upp för de senaste två åren (obs. du kan ändra antalet år under ”se statistik från:”) På sidan finns en kolumn CBA, där kan du se om något resultat förändrats p.g.a. CBA genom att buffertzonen justerats.

Handicapkommittén har rätt att justera handicapen på grund av allmän spelstandard, under säsong kommer det troligen endast ifråga vid mediciniska skäl. Vid årsrevision skall Kommittén bekräfta eller justera alla spelares exakta handicap som redovisat 4 eller fler handicapgrundande ronder under det gångna året.

EASS (European Averaged Stableford Score = Europeisk medel poängbogey score)

Exakt
Handicap
<4.5 4.5 -8.0 8.1 -11.4 11.5 -15.0 15.1 – 18.4 18.5 -26.4 26.5 -36.0
EASS-poäng 33 32.5 32 31.5 31 30.5 30

 

UTBILDNING 2018

Vi har beslutat att inte genomföra någon utbildning under våren då vi står inför ganska stora förändringar i regelkomplexet 2019. R&A är just nu i färd med att gå igenom de förändringar som ska genomföras.

Under hösten, när vi fått mer information, kommer vi tillbaka med detta avseende utbildning/ informationstillfällen. I bifogad Powerpoint kan du se de förändringar som föreslås.

Nya regler 2019

Under året kommer vi, som vanligt, ställa upp för er spelare genom att vara delaktiga i regeltolkningar, säkerställande av hindermarkeringar.

Vara delaktiga i säkerhetsarbetet när det gäller spel på vår fina bana. Vi har bl.a. tagit del av ett beslut från juridiska nämnden(SGF) avseende farligt spel på hål nummer 13. Hur ska vi se till att spelare inte hamnar i farliga spelsituationer.

 

Vi ser fram mot ett nytt spännande och roligt golfår