Årsmöte 2022 (vårmöte)

Kungälv-Kode GK

Vårmötet kommer att hållas den söndag 27 mars kl. 16:00 i Klubbhuset.


FÖREDRAGNINGSLISTA

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 3 Fastställande av föredragningslista

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet.

§ 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senast verksamhetsåret

b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det
senaste räkenskapsåret.

§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 10 Behandling av styrelsens förslag och  inkomna motioner

§ 11 Mötets avslutning

Frågor av större ekonomisk natur och stadgeändringar får inte avgöras om de inte finns med på föredragningslistan före mötet.